CBE Polska

Spis treści
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
cbe iot

Szanowni Państwo,


W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Gospodarka odpadami. Zmiany w regulacjach: GOZ, ROP, BDO, VAT", które odbędzie się w dniu 17 maja 2021 roku.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:

Gospodarka odpadami – oczekiwane zmiany prawne oraz status zmian, a w szczególności dostosowanie do GOZ, ROP, BDO vs VAT w tym:

 • Obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Nowe przepisy wykonawcze - szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów oraz zmiany dotyczące dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów
 • Kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów - nowe wyłączenia
 • Rozszerzona odpowiedzialność wytwórcy odpadów niebezpiecznych, zmiana zasad przekazywania odpadów oraz wymagania dotyczące transportu odpadów
 • Zachowanie ważności dotychczasowych decyzji w związku z Covid-19
 • Sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją

Sergiusz Urban Prowadzący: Dr Sergiusz Urban

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB. Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.
Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.


Agenda
10:00 - 10:30

Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne

10:30 - 12:00

Zmiany w krajowej regulacji prawnej gospodarowania odpadami, w tym:

 • Nowe przepisy wykonawcze - szczegółowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów;
 • Dopuszczalny czas magazynowania odpadów;
 • Kontrola wizyjna miejsc magazynowania i składowania odpadów – wymagania które weszły w życie w lutym 2021 r.
12:00 - 12:40

Przerwa

12:30 - 14:00

Planowane zmiany przepisów krajowych dot. gospodarowania odpadami, w tym

 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta – nadchodzące zmiany dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Status produktu ubocznego;
 • Utrata statusu odpadu;
 • Opłata produktowa i v produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Nadchodzące zmiany wynikające z prac legislacyjnych Unii Europejskiej

Pytania i dyskusja

14:00

Zakończenie

Joomlart