CBE Polska

Spis treści
Start
Zdjęcia
Współpraca
Seminarium Przedsiębiorca jako prosument OZE

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy OZE, przedsiębiorcy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak osoby fizyczne. Zgodnie z ustawą OZE przedsiębiorcy eksploatujący własne mikroinstalacje mają prawo do działalności prosumenckiej. Dlatego mogą rozliczyć wprowadzone do sieci nadwyżki nieskonsumowanej energii w systemie opustów, z którego od połowy 2016 roku korzystają ustawowi prosumenci. Wprowadzono także nowe ramy czasowe, w których będzie można rozliczyć energię wprowadzoną do sieci w ramach opustu. Jednocześnie utrzymano legislacyjnie możliwość rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej do sieci. Tym samym mogą sprzedać energię po średniej cenie na rynku hurtowym z wcześniejszego kwartału.

Wzrastające ceny energii stają się dużym wyzwaniem dla branż energochłonnych. Co więcej, trudnym jest przewidzenie jak ceny energii będą się kształtować w najbliższych latach. Jedynym pewnym aspektem jest, że powinniśmy oczekiwać stałych wahań i stopniowo rosnących cen. Aby uniknąć tej niepewności, która negatywnie wpłynie na wyniki finansowe, powinniśmy inwestować we własne źródła energii. Już teraz, wiele przedstawicieli przedsiębiorstwa przemysłowego zainwestowało we własne źródła OZE. W związku z powyższym postanowiliśmy zebrać Polskich liderów z branży aby przedstawili swoje prosumenckie inwestycje w odnawialne źródła energii na seminarium "Przedsiębiorca jako prosument OZE - mikroinstalacje", które odbyło się 17 grudnia w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło ponad 60 uczestników z branży.

Seminarium skupiło się na tematach finansowania inwestycji dot. w szczególności energii słonecznej, jak również kwestii regulacyjnych. Przedstawiciele administracji Państwowej oraz firm prywatnych przedstawili skąd zdobyć środki, i jak sfinansować inwestycję w OZE. Dostawcy technologii przedstawili natomiast wdrożenia z różnych części Polski skupiając się na aspektach praktycznych. Przeanalizowaliśmy ponadto w jaki typ energii i dlaczego powinniśmy inwestować.

Zgodnie z wprowadzoną przez ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii z lipca 2019 r. nową definicją prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, na własne potrzeby i w mikroinstalacji (do 50 kW). Co istotne, wytwarzanie energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności prosumenta-przedsiębiorcy. Podczas seminarium, Grzegorz Filipowicz z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka zwracał ponadto uwagę, że wprowadzono ułatwienia poprzez zmiany w ustawie o planowaniu. Mianowicie, plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikroinstalacji, także w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji.

Tanio już było
Tanią energię w Polsce już mieliśmy – stwierdził w swoim wystąpieniu Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Analizując ceny energii w Polsce i w Unii Europejskiej w ostatnich latach, prognozował, że wkrótce mali i średni przedsiębiorcy w kraju będą płacić za energię dużo w porównaniu z innymi państwami UE. W oczywisty sposób będzie to wpływało na ich konkurencyjność. Dlatego cenna jest możliwość działania jako prosument biznesowy i obniżenia kosztów energii w przedsiębiorstwie. Dodał, że obecnie to nie dekarbonizacja kosztuje, ale wprost przeciwnie. Np. w fotowoltaice każde dodanie nowych mocy już tylko obniża ceny hurtowe. Ponadto czekają nas oznakowania na produktach informujące o śladzie węglowym... i tutaj pozyskiwanie energii z OZE będzie miało niebagatelne znaczenie, zwłaszcza w eksporcie do krajów o wysokiej świadomosci środowiskowej i klimatycznej.

Wiśniewski konkludował, że przedsiębiorca jest efektywniejszym prosumentem niż gospodarstwo domowe i w pełni realizuje wizję prosumenta. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie przedsiębiorstw, nasuwa się jednak pytanie, czy każdemu opłaca się być prosumentem?

Wykorzystywać na własne potrzeby czy oddawać do sieci?
Przepisy o prosumentach zakładają, że rozliczenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz z niej pobranej będzie następować w stosunku 1 do 0,7 dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej pow. 10 kW oraz 1 do 0,b dla mikroinstalacji nie większej niż 10 kW. Najlepiej więc jak najwięcej z wyprodukowanej energii wykorzystywać.

Na przykładzie inwestycji w panele fotowoltaiczne na dachu drukarni PROPAK wskazywano, że ważny jest tryb pracy przedsiębiorstwa. Jeśli np. przedsiębiorstwo potrzebuje znacznych ilości energii na rozruch maszyn, ale mniejszych podczas ich pracy, to należy zdecydować, do której wartości dopasować instalację. Przedstawiciel spółki Columbus Energy sugerował, że warto zacząć od mniejszej instalacji i potem ją w razie potrzeb powiększyć.

Z kolei Filipowicz wskazywał, że dla niektórych przedsiębiorstw bardziej opłacalne może być oddawanie całej wyprodukowanej energii do sieci, bo status prosumenta nie będzie najkorzystniejszą formą dla wszystkich.

Również ubieganie się o dofinasowanie nie jest czarno-białe, ponieważ sam proces może być kosztowny i czasochłonny. Albin Okoń z Bruk-Bet SOLAR na przykładach zrealizowanych inwestycji firm w fotowoltaikę pokazywał, że zarówno ta z dofinansowaniem, jak i ta bez się zwraca. Okres zwrotu wynosi ok. 4-5 lat.

Jak wskazywali prelegenci, do pełnego obrazu wsparcia dla prosumentów wciąż brakuje jeszcze rozporządzeń. Za ich wydanie jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki.

Nadal w tyle za RED II
Grzegorz Wiśniewski ocenił, że rozszerzenie definicji prosumenta w jest krokiem w dobrą stronę, choć polska definicja nadal jest dość wąska w porównaniu z tą zawartą w dyrektywie RED II. Którą to dyrektywę nota bene musimy zaimplementować do czerwca 2020 r. Jak wskazuje Wiśniewski, oczekuje się zmian w związku z wdrażaniem dyrektywy RED II. Wśród nich umożliwienie m.in. stania się prosumentem bez żadnych dyskryminacyjnych procedur, dzielenia się energią bez uszczerbku dla indywidualnych opłat i podatków przez prosumentów działających w tym samym budynku czy sprzedaży nadwyżek energii na podstawie handlu peer-to-peer.

Autor artykułu: Dominika Adamska, Teraz Środowisko


Partnerami merytorycznymi byli: Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Instytut Energetyki Odnawialnej, BRUK-BET Solar, Columbus Energy, drukarnia PROPAK, innogy Stoen Operator, Hanplast Energy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście w Szczecinie.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym następujących instytucji: Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Konfederacja Lewiatan.

Patronatu medialnego udzielili: Kierunek energetyka, Teraz Środowisko, Biznes Alert, Ogrzewnictwo.pl, Energetyka Wodna, onOze.pl, magazyn Biomasa, Eco-news.pl, Trendy w energetyce oraz magazyn Fotowoltaika.


Joomlart